निळ्या रंगाचे वाक्य आपल्याला अतिरिक्त बायबलसंबंधी स्पष्टीकरण देते, त्यावर क्लिक करा. बायबलचे लेख प्रामुख्याने इंग्रजी, स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषेत लिहिलेले आहेत. जर ते मराठीत लिहिले गेले असेल तर ते कंसात दर्शविले जाईल

प्राथमिक बायबल अध्यापन

देवाचे नाव आहे: यहोवा: "मी यहोवा आहे. हे माझं नाव आहे; दुसऱ्‍या कोणालाही मी माझा गौरव मिळू देणार नाही, माझी प्रशंसा मी मूर्तींना मिळू देणार नाही" (यशया ४२:८). आपण फक्त यहोवाची उपासना केली पाहिजे: "यहोवा आमच्या देवा, गौरव, सन्मान आणि सामर्थ्य मिळण्यासाठी तूच योग्य आहेस. कारण तू सर्व गोष्टी निर्माण केल्या आणि तुझ्याच इच्छेने त्या अस्तित्वात आल्या आणि निर्माण करण्यात आल्या" (प्रकटीकरण ४:११). आपण आमच्या सर्व सामर्थ्याने त्याच्यावर प्रेम केले पाहिजे: "तो त्याला म्हणाला: “‘तू आपला देव यहोवा याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जिवाने आणि पूर्ण बुद्धीने प्रेम कर'"" (मत्तय २२:३७). देव त्रिमूर्ती नाही. त्रिमूर्ती ही बायबलमधील शिकवण नाही.

येशू ख्रिस्त हा देवाचा एकमेव पुत्र आहे या अर्थाने की तो देवाचा एकुलता एक पुत्र आहे ज्याला थेट देवानेच निर्माण केले आहे: "मग, कैसरीया फिलिप्पैच्या भागात आल्यावर येशूने आपल्या शिष्यांना विचारलं: “मनुष्याचा मुलगा कोण आहे असं लोक म्हणतात?”  ते म्हणाले: “काही जण म्हणतात बाप्तिस्मा देणारा योहान, तर काही म्हणतात एलीया. पण इतर जण म्हणतात की तो यिर्मया किंवा दुसरा एखादा संदेष्टा असेल.”  यावर तो त्यांना म्हणाला: “पण तुम्हाला काय वाटतं, मी कोण आहे?”  तेव्हा शिमोन पेत्रने उत्तर दिलं: “तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचा मुलगा आहेस.” येशू त्याला म्हणाला: “शिमोन, योनाच्या मुला, तू खरंच आशीर्वादित आहेस! कारण कोणत्याही माणसाने नाही, तर स्वर्गातल्या माझ्या पित्याने तुला हे प्रकट केलंय"" (मत्तय १६:१३-१७). "सुरुवातीला शब्द होता आणि शब्द देवासोबत होता आणि शब्द देवासारखा होता.  हाच सुरुवातीला देवासोबत होता.  सगळ्या गोष्टी त्याच्याद्वारेच अस्तित्वात आल्या. अशी एकही गोष्ट नाही, जी त्याच्याद्वारे अस्तित्वात आली नाही" (जॉन १:१-३). येशू ख्रिस्त सर्वशक्तिमान देव नाही आणि तो त्रिमूर्तीचा भाग नाही.

• 'पवित्र आत्मा' ही देवाची सक्रिय शक्ती आहे. ती व्यक्ती नाही: ''मग त्यांना आगीच्या ज्वालांसारखं काहीतरी दिसलं. त्या ज्वाला जिभेच्या आकाराच्या होत्या आणि अशी एकएक ज्वाला त्यांच्यापैकी प्रत्येकावर येऊन थांबली" (प्रेषितांची कृत्ये २:३). पवित्र आत्मा त्रिमूर्तीचा भाग नाही.

बायबल हे देवाचे वचन आहे: "संपूर्ण शास्त्र देवाच्या प्रेरणेने लिहिलेलं असून ते शिकवण्यासाठी, ताडन देण्यासाठी, सुधारणूक करण्यासाठी, न्यायनीतीप्रमाणे शिस्त लावण्यासाठी उपयोगी आहे.यामुळे देवाचा माणूस सगळ्या बाबतींत कुशल आणि प्रत्येक चांगलं काम करायला पूर्णपणे सज्ज होतो" (२ तीमथ्य ३:१६,१७). आपण ते वाचलेच पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि तो आपल्या जीवनात लागू करावा: "तर तो यहोवाच्या नियमशास्त्रावर मनापासून प्रेम करतो, आणि रात्रंदिवस त्याच्यावर विचार करतो. तो वाहत्या पाण्याजवळ लावलेल्या अशा झाडासारखा होईल, जे आपल्या ऋतूमध्ये फळ देतं, आणि ज्याची पानं कोमेजत नाहीत. तो जे काही करतो त्यात त्याला यश मिळतं" (स्तोत्र १:२,३).

ख्रिस्ताच्या बलिदानावर विश्वास ठेवल्यामुळे पापांची क्षमा केली जाऊ शकते आणि नंतर बरे होण्याची व मृतांचे पुनरुत्थान होईल (मराठी): "देवाने जगावर इतकं प्रेम केलं, की त्याने आपला एकुलता एक मुलगा दिला. कारण त्याची अशी इच्छा आहे, की जो कोणी त्याच्या मुलावर विश्‍वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सर्वकाळाचं जीवन मिळावं. (...) जो मुलावर विश्‍वास ठेवतो त्याला सर्वकाळाचं जीवन मिळेल. पण जो मुलाच्या आज्ञा मोडतो त्याला जीवन मिळणार नाही, तर देवाचा क्रोध त्याच्यावर कायम राहील" (जॉन ३:१६,३६). "कारण, मनुष्याचा मुलगापण सेवा करून घ्यायला नाही, तर सेवा करायला आणि बऱ्‍याच जणांच्या मोबदल्यात आपलं जीवन खंडणी म्हणून द्यायला आलाय" (मत्तय २०:२८).

आपण केलेच पाहिजे आवडले इतर ख्रिस्ताने जशी आमच्यावर प्रीति केली तशीच: "मी तुम्हाला एक नवीन आज्ञा देतो, की एकमेकांवर प्रेम करा. जसं मी तुमच्यावर प्रेम केलं, तसंच तुम्हीही एकमेकांवर प्रेम करा.  तुमचं एकमेकांवर प्रेम असेल, तर यावरूनच सगळे ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात" (जॉन १३:३४,३५).

• देवाचे राज्य स्वर्गात स्थापित एक स्वर्गीय सरकार आहे आणि ज्याचा राजा येशू ख्रिस्त आहे. १४४००० राजे आणि याजक, ख्रिस्ताची वधू "न्यू जेरुसलेम" बनवतात: "मग, मला एक नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वी दिसली. कारण आधीचं आकाश आणि आधीची पृथ्वी नाहीशी झाली होती, आणि समुद्रही राहिला नाही.  मग मला पवित्र नगरी, नवीन यरुशलेमही दिसली. ती स्वर्गातून, देवापासून खाली उतरताना मला दिसली आणि ती आपल्या वरासाठी सजलेल्या वधूसारखी होती.  मग, राजासनातून एक मोठा आवाज मला ऐकू आला. तो म्हणाला: “पाहा! देवाचा तंबू माणसांजवळ आहे, तो त्यांच्यासोबत राहील आणि ते त्याचे लोक होतील. आणि देव स्वतः त्यांच्यासोबत असेल.  तो त्यांच्या डोळ्यांतून प्रत्येक अश्रू पुसून टाकेल. यापुढे कोणीही मरणार नाही, कोणीही शोक करणार नाही किंवा रडणार नाही आणि कोणतंच दुःख राहणार नाही. कारण, आधीच्या गोष्टी नाहीशा झाल्या आहेत”" (प्रकटीकरण १२:७-१२; २१:१-४). देवाचे हे स्वर्गीय सरकार मोठ्या संकटाच्या काळात सध्याचे मानवी शासन संपवेल आणि पृथ्वीवर स्थापित होईल "त्या राजांच्या दिवसांत, स्वर्गाचा देव एक असं राज्य स्थापन करेल+ ज्याचा कधीही नाश होणार नाही. ते राज्य दुसऱ्‍या कोणाच्याही हाती जाणार नाही. तर ते या सगळ्या राज्यांचा चुराडा करून त्यांचा नाश करेल, आणि फक्‍त तेच कायम टिकेल" (मत्तय ६:९-१०; डॅनियल २:४४).

• मृत्यू हा जीवनाचा विपरीत असतो. आत्मा मरतो आणि आत्मा (जीवन शक्ती) अदृश्य होते: "शासकांवर भरवसा ठेवू नका. माणसावर भरवसा ठेवू नका, कारण तो तारण करू शकत नाही. त्याचा श्‍वास निघून जातो, तो मातीला मिळतो; त्याच दिवशी त्याच्या विचारांचा शेवट होतो" ; "कारण माणसांचा शेवट होतो आणि प्राण्यांचाही शेवट होतो; त्या सर्वांचा शेवट एकच असतो. जसा एक मरतो, तसा दुसराही मरतो आणि त्या सर्वांमध्ये असलेला प्राण* सारखाच असतो. त्यामुळे माणूस प्राण्यांपेक्षा काही श्रेष्ठ नाही. सगळंच व्यर्थ आहे!  ते सर्व एकाच ठिकाणी जातात. सगळे मातीतून आले आणि सगळे पुन्हा मातीतच जाणार. (...) आपण मरणार हे जिवंतांना माहीत असतं, पण मेलेल्यांना तर काहीच माहीत नसतं; तसंच त्यांच्यासाठी कोणतंही प्रतिफळ नसतं, कारण कोणालाही त्यांची आठवण राहत नाही. (...) तुझ्या हातांना जे काही काम मिळेल, ते मन लावून कर. कारण ज्या कबरेकडे तू जात आहेस, तिथे कोणतंही काम, योजना, ज्ञान किंवा बुद्धी नाही" ; "ऐका! सर्व आत्मा माझे आहेत. वडिलांचा आत्मा आणि मुलाचा आत्मा हे माझे आहेत. आत्मा जी पाप करते, तीच मरणार आहे" (स्तोत्र १४६:३,४; उपदेशक ३:१९,२०; ९:५,१०; यहेज्केल १८:४).

नीतिमान आणि अधर्मींचे पुनरुत्थान होईल: "हे ऐकून आश्‍चर्य करू नका, कारण अशी वेळ येत आहे जेव्हा स्मारक कबरींमध्ये असलेले सगळे त्याची हाक ऐकतील  आणि बाहेर येतील. चांगली कामं करणाऱ्‍यांना सर्वकाळाचं जीवन मिळेल, तर वाईट कामं करणाऱ्‍यांचा न्याय केला जाईल" ; "शिवाय, नीतिमान आणि अनीतिमान अशा सगळ्या लोकांना मेलेल्यांतून उठवलं जाणार आहे, अशी या लोकांप्रमाणेच मीसुद्धा देवाकडून आशा बाळगतो" (जॉन ५:२८,२९ ; प्रेषितांची कृत्ये २४:१५). १०००-वर्षांच्या कारकिर्दीत (त्यांच्या पूर्वीच्या वागणुकीच्या आधारे नाही) त्यांच्या आचरणाच्या आधारे अनीतिमान लोकांचा न्याय होईल: "आणि एक मोठं पांढरं राजासन आणि त्यावर जो बसला होता तो मला दिसला. पृथ्वी आणि आकाश त्याच्यासमोरून पळून गेले, आणि त्यांच्यासाठी कोणतंही ठिकाण सापडलं नाही.  मग, मरण पावलेले लहानमोठे राजासनासमोर उभे असलेले मला दिसले आणि गुंडाळ्या उघडण्यात आल्या. पण, आणखी एक गुंडाळी उघडण्यात आली; ती जीवनाची गुंडाळी आहे. गुंडाळ्यांमध्ये ज्या गोष्टी लिहिण्यात आल्या होत्या त्यांवरून मेलेल्यांचा, त्यांच्या कृत्यांप्रमाणे न्याय करण्यात आला. आणि समुद्राने त्याच्यातल्या मेलेल्यांना बाहेर सोडलं. तसंच, मृत्यूने आणि कबरेनेसुद्धा त्यांच्यातल्या मेलेल्यांना बाहेर सोडलं आणि ज्याच्या त्याच्या कृत्यांप्रमाणे त्यांचा न्याय करण्यात आला" (प्रकटीकरण २०:११-१३).

येशू ख्रिस्ताबरोबर केवळ १४४००० मानव स्वर्गात जातील: "मग पाहा! कोकरा सीयोन पर्वतावर उभा असलेला मला दिसला आणि त्याच्यासोबत १,४४,००० जण होते. त्यांच्या कपाळांवर कोकऱ्‍याचं आणि त्याच्या पित्याचं नाव लिहिलेलं होतं.  आणि स्वर्गातून पाण्याच्या पुष्कळ प्रवाहांसारखा आणि ढगांच्या गर्जनेसारखा मोठा आवाज मला ऐकू आला. तो आवाज वीणा वाजवणाऱ्‍या गायकांसारखा होता.  ते राजासनासमोर, चार जिवंत प्राण्यांसमोर आणि वडीलजनांसमोर जणू एक नवीन गीत गात होते. आणि पृथ्वीवरून विकत घेतलेल्या १,४४,००० जणांशिवाय आणखी कोणालाही ते गीत शिकता येत नव्हतं.  ज्यांनी स्त्रियांशी संबंध ठेवून स्वतःला दूषित केलं नाही, ते हेच आहेत. खरंतर, ते शुद्ध आहेत. कोकरा जिथे जिथे जातो, तिथे तिथे त्याच्यामागे जाणारे ते हेच आहेत. त्यांना देवासाठी आणि कोकऱ्‍यासाठी पहिलं फळ+ म्हणून मानवजातीतून विकत घेण्यात आलं होतं,  आणि त्यांच्या तोंडात कोणतंही कपट दिसून आलं नाही; ते निष्कलंक आहेत" (प्रकटीकरण ७:३-८; १४:१-५). प्रकटीकरण ७:९-१७, मध्ये उल्लेखित मोठी गर्दी अशी आहे की जे मोठ्या संकटापासून वाचतील आणि पृथ्वीवरील नंदनवनात चिरंतन जगतील: "यानंतर पाहा! सर्व राष्ट्रं, वंश, लोक आणि भाषा यांतून आलेला आणि कोणत्याही माणसाला मोजता आला नाही असा एक मोठा लोकसमुदाय, शुभ्र झगे घालून आणि हातांत खजुराच्या फांद्या घेऊन राजासनासमोर आणि कोकऱ्‍यासमोर उभा असलेला मला दिसला. (...) त्यावर मी लगेच त्याला म्हणालो: “माझ्या प्रभू, हे तूच सांगू शकतोस.” तेव्हा तो मला म्हणाला: “जे मोठ्या संकटातून बाहेर येतात ते हेच आहेत. त्यांनी आपले झगे कोकऱ्‍याच्या रक्‍तात धुऊन शुभ्र केले आहेत"" (प्रकटीकरण ७:९,१४).

आपण शेवटल्या काळात जगत आहोत जे मोठ्या संकटाने संपेल: "तो जैतुनांच्या डोंगरावर बसलेला असताना, शिष्य एकांतात त्याच्याजवळ येऊन म्हणाले: “आम्हाला सांग, या गोष्टी केव्हा होतील आणि तुझ्या उपस्थितीचं आणि जगाच्या व्यवस्थेच्या समाप्तीचं चिन्ह काय असेल?” (...)  पण जो शेवटपर्यंत धीर धरेल त्यालाच वाचवलं जाईल.  आणि सगळ्या राष्ट्रांना साक्ष मिळावी म्हणून राज्याचा हा आनंदाचा संदेश संपूर्ण जगात घोषित केला जाईल आणि त्यानंतर अंत येईल. (...)  कारण तेव्हा, जगाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत आलं नाही आणि पुन्हा कधीही येणार नाही असं मोठं संकट येईल" (मत्तय २४,२५; मार्क १३; लूक २१; प्रकटीकरण १९:११-२१).

परादीस पृथ्वीवरील असेल (मराठी): "लांडगा कोकरासोबत शांतीने राहील, आणि चित्ता बकरीच्या पिल्लाजवळ झोपेल. वासरू, सिंह आणि धष्टपुष्ट प्राणी सगळे एकत्र राहतील; आणि एक लहान मूल त्यांना वाट दाखवेल. गाय व अस्वल एकत्र चरतील, आणि त्यांची पिल्लं एकत्र झोपतील. सिंह बैलाप्रमाणे गवत खाईल. दूध पिणारं बाळ नागाच्या बिळाजवळ खेळेल, आणि दूध तुटलेलं मूल विषारी सापाच्या बिळात हात घालेल. माझ्या संपूर्ण पवित्र डोंगरावर ते कोणालाही त्रास देणार नाहीत, किंवा कोणतंही नुकसान करणार नाहीत. कारण जसा समुद्र पाण्याने भरलेला आहे, तशी संपूर्ण पृथ्वी यहोवाच्या ज्ञानाने भरून जाईल" (यशया ११,३५,६५; प्रकटीकरण २१:१-५).

• देव वाईट परवानगी दिली. यामुळे यहोवाच्या सार्वभौमत्वाच्या कायदेशीरपणाविषयी सैतानाच्या आव्हानाला उत्तर दिले (उत्पत्ति ३:१-६). आणि मानवी प्रामाणिकपणाशी संबंधित सैतानाच्या आरोपाचे उत्तर देणे (जॉब १:७-१२; २:१-६). तो देव नाही जो दु: ख कारणीभूत आहे (जेम्स १:१३). दु: ख चार मुख्य कारणांचा परिणाम आहे: सैतानच तो एक असू शकतो जो दु: ख कारणीभूत आहे (परंतु नेहमीच नाही) (ईयोब १:७-१२; २:१-६). पापी आदामाच्या वंशजांमुळे पीडित झाल्यामुळे पीडित होणे हेच आपल्या स्थितीचा परिणाम आहे ज्यामुळे आपल्याला वृद्धत्व, आजारपण आणि मृत्यूकडे नेले जाते (रोमन्स ५:१२; ६:२३). वाईट निर्णय घेण्यामुळेच दु: ख भोगले जाऊ शकते (आपल्या किंवा इतर मानवांच्या) (अनुवाद ३२:५; रोमन्स ७:१९) दु: ख हे "अनपेक्षित वेळा आणि प्रसंग" चे परिणाम असू शकते ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला चुकीच्या वेळी चुकीच्या ठिकाणी आणता येते (उपदेशक ९:११). नशीब हा बायबलचा शिक्षण नाही, आपण चांगले किंवा वाईट करणे "नियत" नाही, परंतु एजन्सीच्या आधारे आम्ही "चांगले" किंवा "वाईट" करणे निवडतो (अनुवाद ३०:१५).

• आपण देवाच्या राज्याच्या सेवेचे कार्य करणार आहोत. बाप्तिस्मा घ्या आणि बायबलमध्ये जे लिहिले आहे त्यानुसार कार्य करा: "म्हणून, जा आणि सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांना शिष्य करा आणि त्यांना पित्याच्या, मुलाच्या आणि पवित्र शक्‍तीच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या,  आणि मी तुम्हाला आज्ञा दिलेल्या सगळ्या गोष्टी त्यांना पाळायला शिकवा. आणि पाहा! जगाच्या व्यवस्थेच्या समाप्तीपर्यंत* मी नेहमी तुमच्यासोबत असेन" (मत्तय २८:१९,२०). देवाच्या राज्याच्या बाजूने असलेली ही दृढ स्थिती नियमितपणे सुवार्तेचा प्रचार करून दर्शविली जाते: "आणि सगळ्या राष्ट्रांना साक्ष मिळावी म्हणून राज्याचा हा आनंदाचा संदेश संपूर्ण जगात घोषित केला जाईल आणि त्यानंतर अंत येईल" (मत्तय २४:१४).

काय देव निषिद्ध

द्वेष करण्यास मनाई आहे: "जो कोणी आपल्या बांधवाचा द्वेष करतो तो खुनी आहे आणि तुम्हाला माहीत आहे की खुनी असलेल्या कोणत्याही माणसात सर्वकाळाचं जीवन राहत नाही" (१ जॉन ३:१५). खून निषिद्ध आहे, वैयक्तिक कारणास्तव खून, धार्मिक देशभक्तीसाठी खून किंवा देशप्रेम देशाचे निषिद्ध आहे: 'तेव्हा येशू त्याला म्हणाला: “आपली तलवार जागच्या जागी ठेव, कारण जे तलवार हातात घेतात त्यांचा तलवारीने नाश होईल" (मत्तय २६:५२).

चोरी करणे निषिद्ध आहे: "चोरी करणाऱ्‍याने यापुढे चोरी करू नये. उलट, त्याने मेहनत करावी आणि आपल्या हातांनी प्रामाणिकपणे काम करावं, म्हणजे एखाद्या गरजू व्यक्‍तीला देण्यासाठी त्याच्याजवळ काहीतरी असेल" (इफिसकर ४:२८).

खोटे बोलणे मनाई आहे: "एकमेकांशी खोटं बोलू नका. आपलं जुनं व्यक्‍तिमत्त्व त्याच्या वाईट सवयींसोबत काढून टाका" (कलस्सैकर ३:९).

इतर बायबलसंबंधी मनाई:

"तेव्हा माझा असा निर्णय आहे, की देवाकडे वळणाऱ्‍या विदेशी लोकांना आपण त्रास देऊ नये.  तर त्यांना असं लिहून कळवावं, की त्यांनी मूर्तींनी दूषित झालेल्या गोष्टी, अनैतिक लैंगिक कृत्यं, गळा दाबून मारलेले प्राणी आणि रक्‍त यांपासून दूर राहावं. (...) कारण पवित्र शक्‍तीच्या मदतीने आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत, की पुढे सांगितलेल्या आवश्‍यक गोष्टींशिवाय, इतर कोणत्याही गोष्टींचं ओझं तुमच्यावर लादू नये:  मूर्तींना अर्पण केलेल्या गोष्टी, रक्‍त, गळा दाबून मारलेले प्राणी आणि अनैतिक लैंगिक कृत्यं यांपासून दूर राहा. या गोष्टींचं तुम्ही काळजीपूर्वक पालन केलं, तर तुमचं कल्याण होईल. आमच्या सदिच्छा नेहमी तुमच्यासोबत आहेत!” (प्रेषितांची कृत्ये १५:१९,२०,२८,२९).

मूर्तींनी अशुद्ध केलेल्या गोष्टी: बायबलच्या विरुध्द धार्मिक प्रथा, मूर्तिपूजक उत्सव साजरे करण्याच्या बाबतीत या "गोष्टी" आहेत. मांस कत्तल करण्यापूर्वी किंवा सेवन करण्यापूर्वी ही धार्मिक प्रथा असू शकतात: 'मांसाच्या बाजारात जे काही विकलं जातं ते खा आणि आपल्या विवेकामुळे कोणतीही चौकशी करू नका.  कारण “पृथ्वी आणि तिच्यावर असलेलं सर्वकाही यहोवाचं आहे.”  विश्‍वासात नसलेल्या एखाद्याने तुम्हाला आमंत्रण दिलं आणि तुम्हाला जायची इच्छा असेल, तर तुमच्यापुढे जे काही वाढलं जाईल ते खा आणि आपल्या विवेकामुळे कोणतीही चौकशी करू नका.  पण, जर कोणी तुम्हाला असं सांगितलं, की “हे बलिदान म्हणून अर्पण केलं होतं,” तर ज्याने हे सांगितलं त्याच्यामुळे आणि विवेकामुळे ते खाऊ नका. मी तुमच्या विवेकाबद्दल नाही, तर त्या दुसऱ्‍या व्यक्‍तीच्या विवेकाबद्दल बोलत आहे. कारण माझ्या स्वातंत्र्याचा न्याय दुसऱ्‍याच्या विवेकाने का करावा? मी जर उपकार मानून खात असेन, तर ज्यासाठी मी उपकार मानले त्यावरून माझी टीका का केली जावी?'' (१ करिंथकर १०:२५-३०).

बायबल निषेध करते अशा धार्मिक पद्धतींबद्दल: "विश्‍वासात नसलेल्यांसोबत जोडले जाऊ नका. कारण नीती आणि अनीतीचा काय संबंध? किंवा उजेड आणि अंधार यांच्यात काय मेळ?  शिवाय, ख्रिस्त आणि सैतान यांच्यात काय सारखेपणा? विश्‍वास ठेवणारा* आणि विश्‍वासात नसलेला यांचा काय संबंध?  आणि देवाच्या मंदिराचा, मूर्तींसोबत कसा मेळ बसेल? कारण आपण एका जिवंत देवाचं मंदिर आहोत. जसं स्वतः देवाने म्हटलं: “मी त्यांच्यामध्ये राहीन आणि त्यांच्यामध्ये चालीन, आणि मी त्यांचा देव होईन आणि ते माझे लोक होतील.” “ ‘म्हणून, त्यांच्यातून बाहेर निघा आणि स्वतःला त्यांच्यापासून वेगळं करा,’ ‘आणि अशुद्ध वस्तूला स्पर्श करू नका’ ”; “ ‘म्हणजे मी तुम्हाला स्वीकारीन,’ असं यहोवा* म्हणतो.” “ ‘मी तुमचा पिता होईन आणि तुम्ही माझी मुलं आणि माझ्या मुली व्हाल,’ असं सर्वसमर्थ देव यहोवा* म्हणतो”" (२ करिंथकर ६:१४-१८).

सराव करू नका मूर्तिपूजा. कोणतीही मूर्तिपूजक वस्तू किंवा प्रतिमा, क्रॉस, पुतळे नष्ट करणे आवश्यक आहे (मत्तय ७:१३-२३). जादूचा अभ्यास करू नका: जादू, जादू, ज्योतिष... आपण जादूशी संबंधित सर्व वस्तू नष्ट केल्या पाहिजेत (प्रेषितांची कृत्ये १९:१९,२०).

अश्लील किंवा हिंसक आणि निकृष्ट चित्रपट किंवा प्रतिमा पाहू नका. मारिजुआना, सुपारी, तंबाखू, जास्त मद्य यासारख्या जुगार, अंमली पदार्थांचे सेवन करण्यापासून टाळा: “त्यामुळे बांधवांनो, मी देवाच्या करुणेने तुम्हाला विनंती करतो, की तुम्ही आपली शरीरं जिवंत, पवित्र आणि देवाला स्वीकारयोग्य बलिदान म्हणून अर्पण करावीत. असं केल्यामुळे, तुम्हाला आपल्या विचारशक्‍तीने पवित्र सेवा करता येईल"(रोमन्स १२:१; मॅथ्यू ५:२७-३०; स्तोत्र ११:५).

लैंगिक अनैतिकता: व्यभिचार, अविवाहित लैंगिक संबंध (पुरुष / स्त्री), पुरुष आणि महिला समलैंगिकता आणि विकृत लैंगिक प्रथा: "अनीतिमान माणसं देवाच्या राज्याचे वारस होणार नाहीत हे तुम्हाला माहीत नाही का? फसू नका. अनैतिक लैंगिक कृत्यं* करणारे, मूर्तिपूजक, व्यभिचारी, पुरुषवेश्‍या, समलैंगिक कृत्यं करणारे पुरुष,  चोर, लोभी, दारुडे, शिव्याशाप देणारे आणि इतरांना लुबाडणारे देवाच्या राज्याचे वारस होणार नाहीत" (१ करिंथकर ६:९,१०). "विवाहबंधनाचा सगळ्यांनी आदर करावा आणि अंथरूण निर्दोष असावं. कारण अनैतिक लैंगिक कृत्यं आणि व्यभिचार करणाऱ्‍यांचा देव न्याय करेल" (इब्री लोकांस १३:४).

बायबल बहुविवाहाचा निषेध करते, अशा परिस्थितीत ज्या कोणालाही देवाची इच्छा पूर्ण करण्याची इच्छा असेल त्याने फक्त “पहिली बायको” ठेवून आपली परिस्थिती नियमित केली पाहिजे (१ तीमथ्य ३:२ "एक पत्नी नवरा"). बायबल हस्तमैथुन करण्यास प्रतिबंधित करते: "म्हणून अनैतिक लैंगिक कृत्यं, अशुद्धपणा, अनावर लैंगिक वासना, वाईट इच्छा आणि लोभीपणा (जी एक प्रकारची मूर्तिपूजाच आहे), यांसारख्या गोष्टी उत्पन्‍न करणाऱ्‍या पृथ्वीवरच्या आपल्या शरीराच्या अवयवांना मारून टाका" (कलस्सैकर ३:५).

रक्त सेवन करण्यास मनाई आहे, अगदी उपचारात्मक सेटिंगमध्ये (रक्त संक्रमण): "पण मांसासोबत रक्‍त खाऊ नका, कारण रक्‍त म्हणजे जीवन आहे" (उत्पत्ति ९:४).

बायबल ज्या गोष्टींचा निषेध करते त्या सर्व गोष्टी या बायबल अभ्यासामध्ये नमूद केलेली नाहीत. ज्या ख्रिश्चनाने परिपक्वता गाठली आहे आणि बायबलसंबंधी तत्त्वांचे चांगले ज्ञान आहे त्यांना बायबलमध्ये थेट लिहिलेले नसले तरीसुद्धा "चांगले" आणि "वाईटाचे" फरक जाणतील: "पण जड अन्‍न हे प्रौढ लोकांसाठी आहे. म्हणजे अशा लोकांसाठी ज्यांनी आपल्या समजशक्‍तीचा उपयोग करून तिला चांगलं आणि वाईट यांतला फरक ओळखण्यासाठी प्रशिक्षित केलं आहे" (इब्री लोकांस ५:१४).

Share this page