ઓનલાઇન બાઇબલ

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  ଓଡିଆ  मराठी  മലയാളം    ಕನ್ನಡ தமிழ்  اردو  සිංහල  తెలుగు  ENGLISH 

ભગવાનનું વચન

ખ્રિસ્તનું બલિદાન

 બાઇબલ શિક્ષણ

અંગ્રેજીમાં મુખ્ય મેનુ 

વાદળી વાક્યો તમને વધારાની બાઈબલના સમજૂતી આપે છે, તેના પર ક્લિક કરો. બાઇબલના લેખો મુખ્યત્વે અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, પોર્ટુગીઝ અને ફ્રેન્ચમાં લખાયેલા છે. જો તે ગુજરાતીમાં લખાયેલું છે, તો તે કૌંસમાં સૂચવવામાં આવશે

પાપની ગુલામીથી માનવજાતને મુક્તિ દ્વારા શાશ્વત જીવન

"ઈશ્વરે દુનિયાને એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે તેમણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપી દીધો, જેથી જે કોઈ તેનામાં શ્રદ્ધા મૂકે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે હંમેશ માટેનું જીવન મેળવે. (...) દીકરા પર જે શ્રદ્ધા મૂકે છે તે હંમેશ માટેનું જીવન મેળવશે; દીકરાનું કહેવું જે માનતો નથી તેને જીવન મળશે નહિ, પણ તેના પર ઈશ્વરનો કોપ રહે છે"

(જ્હોન ૩:૧૬,૩૬)

"તમે ફક્ત ખુશ થશો" (પુનર્નિયમ ૧૬:૧૫)

ઈસુ ખ્રિસ્ત, જ્યારે પૃથ્વી પર હતા, ત્યારે હંમેશાં શાશ્વત જીવનની આશા શીખવતા. જો કે, તેણે એ શીખવ્યું કે શાશ્વત જીવન ફક્ત ખ્રિસ્તના બલિદાનમાં વિશ્વાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થશે (યોહાન ૩:૧૬,૩૬) ખ્રિસ્તના બલિદાનનું ખંડણી મૂલ્ય ઉપચાર અને કાયાકલ્પ અને પુનરુત્થાનને પણ સક્ષમ બનાવશે.

ખ્રિસ્તના બલિદાનની ખંડણીની અરજી દ્વારા મુક્તિ

"જેમ માણસનો દીકરો પોતાની સેવા કરાવવા નહિ, પણ સેવા કરવા આવ્યો; અને ઘણા લોકોના છુટકારાની કિંમત ચૂકવવા પોતાનું જીવન આપવા આવ્યો"

(મેથ્યુ ૨૦:૨૮)

"ત્યારબાદ અયૂબે એના ત્રણ મિત્રો માટે પ્રાર્થના કરી. પછી યહોવાએ તેની દુર્દશા ફેરવી નાખી અને પૂવેર્ એની પાસે જેટલું હતું એનાથી બેવડું એને આપ્યું" (જોબ ૪૨:૧૦). તે મહાન ટોળાના બધા સભ્યો માટે સમાન હશે, જેઓ મહાન વિપત્તિથી બચી ગયા હશે. રાજા ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા યહોવા ઈશ્વર તેઓને પ્રેમથી તેમને આશીર્વાદ આપીને યાદ કરશે, જેમ કે શિષ્ય જેમ્સે યાદ કર્યું: “જુઓ! જેઓ સહન કરે છે તેઓને આપણે સુખી કહીએ છીએ. અયૂબે જે સહન કર્યું એ તમે સાંભળ્યું છે અને યહોવાએ તેમને જે બદલો આપ્યો એ તમે જાણો છે. યહોવા ખૂબ મમતા બતાવે છે અને તે દયાળુ છે" (જેમ્સ ૫:૧૧). ખ્રિસ્તના બલિદાનનું એક અગત્યનું મૂલ્ય છે જે ભગવાન પાસેથી ક્ષમાની મંજૂરી આપે છે, અને ખંડણી મૂલ્ય જે પુનરુત્થાન, ઉપચાર દ્વારા શરીરના વિનિમયને મંજૂરી આપે છે.

ખંડણી દ્વારા મુક્તિ રોગને સમાપ્ત કરશે

“અને હવે ઇસ્રાએલના કોઇ વતનીને એવું કહેવાનો વારો નહિ આવે કે, “અમે માંદા છીએ.” કારણ કે યહોવા તે લોકોને તેઓની દુષ્ટતાની માફી આપશે" (યશાયા ૩૩:૨૪).

"પરંતુ જ્યારે તે આવશે ત્યારે અંધજનોની આંખો ઊઘડી જશે અને બહેરાઓના કાન ખૂલી જશે. લૂલાં-લંગડાં હરણાની જેમ તેઓ ઠેકડા મારશે અને મૂંગાની જીભ મોટેથી હર્ષનાદ કરીને ગાવા માંડશે. તે વખતે મરુભુમિમાં વહેળા વહેવા લાગશે" (યશાયાહ ૩૫:૫,૬).

ખ્રિસ્તનું બલિદાન કાયાકલ્પ કરવા દેશે

"તો એનો દેહ ફરીથી પાંગરે છે, એ ફરીથી જ્યારે તે યુવાન હતો તેવો બની જાય છે" (અયૂબ ૩૩:૨૫).

ખંડણીની અરજી દ્વારા મુક્તિ મરણ પામેલા લોકોનું પુનરુત્થાન કરશે

"જેઓ ધરતીની ધૂળમાં પોઢી ગયા છે તેઓમાંના ઘણા બેઠા થશે, કેટલાકને શાશ્વત જીવન મળશે અને કેટલાકને અનંતકાળ સુધી શરમ અને તિરસ્કારના ભોગ બનવું પડશે" (ડેનિયલ ૧૨:૨).

"આ લોકો ઈશ્વરમાં જે ભરોસો રાખે છે, એ જ ભરોસો હું રાખું છું કે, સારા લોકો અને ખરાબ લોકોને મરણમાંથી ઉઠાડવામાં આવશે" (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨૪:૧૫).

"એ સાંભળીને નવાઈ ન પામો, કેમ કે એવો સમય આવે છે જ્યારે જેઓ કબરમાં છે તેઓ બધા તેનો અવાજ સાંભળશે અને બહાર નીકળી આવશે; જેઓએ સારાં કામ કર્યાં છે તેઓ હંમેશ માટેનું જીવન મેળવશે અને જેઓએ દુષ્ટ કામો કર્યાં છે, તેઓ સજાને લાયક ઠરશે" (જ્હોન ૫:૨૮,૨૯).

"મેં એક મોટું સફેદ રાજ્યાસન જોયું અને એના પર જે બેઠા હતા તેમને જોયા. તેમની આગળથી પૃથ્વી અને આકાશ નાસી ગયા અને તેઓ માટે કોઈ સ્થાન રહ્યું નહિ. અને મેં મરણ પામેલા લોકોને, નાના અને મોટાને, રાજ્યાસન આગળ ઊભેલા જોયા અને વીંટાઓ ખોલવામાં આવ્યા. પરંતુ, બીજો એક વીંટો ખોલવામાં આવ્યો; એ જીવનનો વીંટો હતો. મરણ પામેલા લોકોનાં કાર્યો મુજબ, વીંટામાં જે લખ્યું હતું એ પ્રમાણે તેઓનો ન્યાય કરવામાં આવ્યો. અને સમુદ્રે પોતાનામાં જેઓ મરણ પામ્યા હતા, તેઓને પાછા આપ્યા અને મરણે તથા કબરે પોતાનામાં જેઓ મરણ પામ્યા હતા, તેઓને પાછા આપ્યા અને તેઓનાં કાર્યો પ્રમાણે તેઓ દરેકનો ન્યાય કરવામાં આવ્યો" (પ્રકટીકરણ ૨૦:૧૧-૧૩). અન્યાયી લોકો, પૃથ્વી પર તેમના પુનરુત્થાન પછી, તેમના સારા અથવા ખરાબ કાર્યોના આધારે ન્યાય કરવામાં આવશે.

ખ્રિસ્તના બલિદાનનું પ્રાયશ્ચિત મૂલ્ય, "મોટી ભીડ" ને મહાન વિપત્તિને પસાર શકશે અને હંમેશ માટે જીવ્યા વિના, મર્યા વિના

"એ પછી મેં જોયું તો જુઓ! દરેક દેશ, કુળ, પ્રજા અને બોલીમાંથી કોઈ માણસ ગણી ન શકે, એટલું મોટું ટોળું રાજ્યાસન અને ઘેટા સામે ઊભું હતું; તેઓએ સફેદ ઝભ્ભા પહેર્યા હતા અને તેઓના હાથમાં ખજૂરીની ડાળીઓ હતી.  અને તેઓ મોટા અવાજે પોકારતા હતા: “રાજ્યાસન પર બેઠેલા આપણા ઈશ્વર અને ઘેટા તરફથી ઉદ્ધાર મળે છે.” રાજ્યાસન અને વડીલો અને ચાર કરૂબોની આસપાસ બધા દૂતો ઊભા હતા અને તેઓએ રાજ્યાસન આગળ ઘૂંટણે પડીને માથું નમાવીને ઈશ્વરની ભક્તિ કરી  અને કહ્યું: “આમેન! આપણા ઈશ્વરને સ્તુતિ, મહિમા, ડહાપણ, આભાર, માન, શક્તિ, સામર્થ્ય હંમેશાં ને હંમેશાં હો. આમેન.” ત્યારે વડીલોમાંના એકે મને કહ્યું: “જેઓએ સફેદ ઝભ્ભા પહેર્યા છે, તેઓ કોણ છે અને ક્યાંથી આવ્યા છે?” તરત જ મેં તેમને કહ્યું: “મારા પ્રભુ, તમે એ જાણો છો.” અને તેમણે મને કહ્યું: “તેઓ મહાન વિપત્તિમાંથી નીકળી આવેલા લોકો છે અને તેઓએ પોતાના ઝભ્ભા ઘેટાના લોહીમાં ધોઈને સફેદ કર્યા છે. એટલે જ તેઓ ઈશ્વરના રાજ્યાસન આગળ છે અને તેમના મંદિરમાં તેઓ રાત-દિવસ તેમની પવિત્ર સેવા કરે છે; અને રાજ્યાસન પર જે બેઠા છે, તે તેઓનું રક્ષણ કરશે. તેઓને કદી ભૂખ લાગશે નહિ કે તરસ લાગશે નહિ, તેઓ પર સૂર્યનો તાપ કે બાળી નાખતી કોઈ ગરમી પડશે નહિ,  કારણ કે જે ઘેટું રાજ્યાસનની વચ્ચે છે, તે તેઓની સંભાળ રાખશે અને જીવનનાં પાણીનાં ઝરણાઓ સુધી તેઓને દોરી જશે. અને ઈશ્વર તેઓની આંખોમાંનું દરેક આંસુ લૂછી નાખશે”" (પ્રકટીકરણ ૭:૯-૧૭).

ભગવાનનું રાજ્ય પૃથ્વીનું સંચાલન કરશે

"પછી, મેં નવા આકાશ અને નવી પૃથ્વી જોયા; કેમ કે પહેલાંનું આકાશ અને પહેલાંની પૃથ્વી જતા રહ્યા છે અને સમુદ્ર હવે રહ્યો નથી.  ઉપરાંત, મેં સ્વર્ગમાંથી ઈશ્વર પાસેથી પવિત્ર શહેર, નવું યરૂશાલેમ ઊતરતું જોયું અને કન્યાએ પોતાના પતિ માટે શણગાર કર્યો હોય, એમ એ શહેર તૈયાર થયેલું હતું. ત્યારે મેં રાજ્યાસનમાંથી મોટો અવાજ આમ કહેતો સાંભળ્યો: “જુઓ! ઈશ્વરનો મંડપ માણસોની સાથે છે અને તે તેઓની સાથે રહેશે, તેઓ તેમના લોકો થશે અને ઈશ્વર પોતે તેઓ સાથે હશે. અને તે તેઓની આંખોમાંથી દરેક આંસુ લૂછી નાખશે અને મરણ હશે જ નહિ, શોક કે રૂદન કે દુઃખ હશે નહિ. પહેલાંના જેવું હવે રહ્યું નથી”" (પ્રકટીકરણ ૨૧:૧-૪) (ભગવાનનો રાજ્યનો ધરતીનું વહીવટ; રાજકુમાર; ધ પાદરીઓ; લેવીઓ).

"હે નેક જનો, યહોવાને લીધે આનંદ કરો અને ખુશી મનાવો. હે સાચા દિલના લોકો, તમે બધા ખુશીથી જયજયકાર કરો" (ગીતશાસ્ત્ર ૩૨:૧૧)

સદાચારીઓ સદાકાળ જીવશે અને દુષ્ટ લોકોનો નાશ થશે

"જેઓ કોમળ સ્વભાવના છે તેઓ સુખી છે, કેમ કે તેઓને પૃથ્વીનો વારસો મળશે" (મેથ્યુ ૫:૫).

"થોડા જ સમયમાં દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જશે, તું તેઓને શોધશે પણ તેઓ જડશે નહિ. નમ્ર લોકોને પૃથ્વીનો વારસો મળશે, તેઓ સુખ-શાંતિથી જીવશે ને અનેરો આનંદ માણશે. દુષ્ટ માણસ સચ્ચાઈથી ચાલનાર સામે કાવાદાવા ઘડે છે. દુષ્ટ તેની સામે દાંત પીસે છે. પણ યહોવા તે દુષ્ટની હાંસી ઉડાવશે, કેમ કે ઈશ્વર જાણે છે કે તેના અંતનો દિવસ જરૂર આવશે. લાચાર અને ગરીબોનો વિનાશ કરવા, સાચા માર્ગે ચાલનારાની કતલ કરવા, દુષ્ટોએ તલવારો તાણી છે અને પોતાનાં ધનુષ્ય ખેંચ્યાં છે. પણ તેઓની તલવારો તેઓનું જ દિલ વીંધી નાખશે. તેઓનાં ધનુષ્યોના ટુકડે-ટુકડા કરી નાખવામાં આવશે. (...) દુષ્ટ લોકોના હાથ ભાંગી નાખવામાં આવશે, પણ નેક લોકોને યહોવા સાથ આપશે. (...) પણ દુષ્ટોનો વિનાશ થશે. યહોવાના દુશ્મનો લીલાં ઘાસની જેમ સુકાઈ જશે. તેઓ ધુમાડાની જેમ ગાયબ થઈ જશે. (...) સચ્ચાઈથી ચાલનારા ધરતીના વારસ થશે અને એમાં તેઓ સદા જીવશે. (...) યહોવા પર આશા રાખ અને તેમના માર્ગે ચાલ. તે તને ઊંચો કરશે અને તું ધરતીનો વારસો મેળવશે. દુષ્ટોનો વિનાશ થશે ત્યારે, તું પોતે એ જોશે. (...) નિર્દોષ માણસની નોંધ લે, સચ્ચાઈથી ચાલનાર પર ધ્યાન આપ, કેમ કે એ માણસ ભાવિમાં સુખ-શાંતિથી જીવશે. પણ બધા પાપીઓનો નાશ થશે. દુષ્ટોનું ભાવિ ટૂંકાવી દેવામાં આવશે. યહોવા નેક લોકોનો ઉદ્ધાર કરે છે. આફતના સમયે તે તેઓનો મજબૂત કિલ્લો છે. યહોવા તેઓને સહાય કરશે અને બચાવી લેશે. તે તેઓને દુષ્ટના હાથમાંથી છોડાવશે અને બચાવશે, કેમ કે તેઓએ ઈશ્વરમાં આશરો લીધો છે" (ગીતશાસ્ત્ર ૩૭:૧૦-૧૫, ૧૭, ૨૦, ૨૯, ૩૪, ૩૭-૪૦).

"એટલે સારા લોકોના માર્ગે ચાલ અને નેક લોકોનો રસ્તો પકડી રાખ. કેમ કે સાચા માર્ગે ચાલનાર* લોકો પૃથ્વી પર રહેશે અને પ્રમાણિક લોકો એમાં કાયમ માટે જીવશે. પણ દુષ્ટોનો પૃથ્વી પરથી નાશ કરવામાં આવશે અને કપટીઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવામાં આવશે. (...) નેકના માથે આશીર્વાદ વરસે છે, પણ દુષ્ટની વાતોમાં હિંસા છુપાયેલી છે. સારા માણસને યાદ કરીને આશીર્વાદ આપવામાં આવે છે, પણ દુષ્ટનું નામ ભૂંસાઈ જાય છે" (નીતિવચનો ૩:૨૦-૨૨; ૧૦:૬,૭).

યુદ્ધો બંધ થશે ત્યાં હૃદય અને સમગ્ર પૃથ્વીમાં શાંતિ રહેશે

"જે કહેવામાં આવ્યું હતું એ તમે સાંભળ્યું છે: ‘તમે પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખો અને દુશ્મનને નફરત કરો.’  પણ હું તમને કહું છું: તમારા દુશ્મનોને પ્રેમ કરતા રહો અને જેઓ તમારી સતાવણી કરે છે, તેઓ માટે પ્રાર્થના કરતા રહો.  આ રીતે તમે સ્વર્ગમાંના તમારા પિતાના દીકરાઓ બનશો, કેમ કે તે સારા અને ખરાબ લોકો પર સૂર્ય ઉગાડે છે. તે નેક અને દુષ્ટ લોકો પર વરસાદ વરસાવે છે.  જેઓ તમને પ્રેમ કરે છે, તેઓને જ તમે પ્રેમ કરો તો તમને શું ફાયદો? શું કર ઉઘરાવનારા પણ એવું જ નથી કરતા? ૪૭  જો તમે ફક્ત પોતાના ભાઈઓને જ સલામ કરો, તો એમાં શું મોટી વાત? શું બીજી પ્રજાના લોકો પણ એવું જ નથી કરતા? એટલે જેમ સ્વર્ગમાંના તમારા પિતા સંપૂર્ણ છે, તેમ તમે પણ સંપૂર્ણ થાઓ” (માથ્થી ૫:૪૩-૪૮).

"જો તમે લોકોના અપરાધો માફ કરશો, તો સ્વર્ગમાંના તમારા પિતા પણ તમને માફ કરશે. પરંતુ જો તમે લોકોના અપરાધો માફ નહિ કરો, તો તમારા પિતા પણ તમારા અપરાધો માફ નહિ કરે" (મેથ્યુ ૬:૧૪,૧૫).

"ઈસુએ તેને કહ્યું: “તારી તલવાર એની જગ્યાએ પાછી મૂકી દે, કેમ કે જેઓ તલવાર ઉઠાવે છે તેઓ તલવારથી નાશ પામશે"" (મેથ્યુ ૨૬:૫૨).

"આવો અને યહોવાનાં કાર્યો પોતાની નજરે નિહાળો, તેમણે પૃથ્વી પર કેવાં કેવાં મહાન કામો કર્યાં છે! તે આખી પૃથ્વી પરથી બધાં યુદ્ધોનો અંત લાવે છે. તે ધનુષ્ય તોડી નાખે છે અને ભાલાના ચૂરેચૂરા કરી નાખે છે. તે યુદ્ધના રથોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે" (ગીતશાસ્ત્ર ૪૬:૮,૯).

"ઈશ્વર પ્રજાઓનો ન્યાય કરશે અને ઘણા લોકોની તકરાર થાળે પાડશે. તેઓ પોતાની તલવારો ટીપીને હળની કોશો બનાવશે અને પોતાના ભાલાઓનાં દાતરડાં બનાવશે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા સામે તલવાર ઉગામશે નહિ અને તેઓ ફરી ક્યારેય યુદ્ધ કરવાનું શીખશે નહિ" (યશાયાહ ૨:૪).

"છેલ્લા દિવસોમાં યહોવાના મંદિરનો પર્વત બીજા પર્વતોનાં શિખરો પર અડગ થશે. એ બીજા ડુંગરો કરતાં પણ ઊંચો કરાશે. બધી પ્રજાઓમાંથી લોકોનો પ્રવાહ ત્યાં ચાલ્યો આવશે. ઘણી પ્રજાઓ આવશે અને કહેશે: “ચાલો, આપણે યહોવાના પર્વત પર ચઢી જઈએ, યાકૂબના ઈશ્વરના મંદિરે જઈએ. તે આપણને તેમના માર્ગો વિશે શીખવશે અને આપણે તેમના માર્ગે ચાલીશું.” સિયોનમાંથી નિયમ આપવામાં આવશે, યરૂશાલેમમાંથી યહોવાનો સંદેશો જાહેર કરાશે. ઈશ્વર ઘણા લોકોનો ન્યાય કરશે અને દૂર દૂરની બળવાન પ્રજાઓની તકરાર થાળે પાડશે. તેઓ પોતાની તલવારો ટીપીને હળની કોશો બનાવશે અને પોતાના ભાલાઓનાં દાતરડાં બનાવશે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા સામે તલવાર ઉગામશે નહિ અને તેઓ ફરી ક્યારેય યુદ્ધ કરવાનું શીખશે નહિ. તેઓ પોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે અને પોતાની અંજીરી નીચે બેસશે, તેઓને કોઈ ડરાવશે નહિ, કેમ કે સૈન્યોના ઈશ્વર યહોવાના મુખમાંથી એ શબ્દો નીકળ્યા છે" (મીખાહ ૪:૧-૪).

સમગ્ર પૃથ્વી પર પુષ્કળ ખોરાક હશે

"પુષ્કળ પાકથી ધરતી લહેરાઈ ઊઠશે, મબલક પાકથી પર્વતોનાં શિખરો ઊભરાઈ જશે. લબાનોનની જેમ રાજાના બાગ-બગીચાનાં ફળો લચી પડશે. ધરતી પરના ઘાસની જેમ શહેરોમાં લોકો વધશે" (ગીતશાસ્ત્ર ૭૨:૧૬).

"તમે ભૂમિમાં જે બી વાવશો એના પર ઈશ્વર વરસાદ વરસાવશે. ધરતી જે મબલક પાક ઉગાડશે એ સૌથી સારો હશે. એ દિવસે તમારાં ઢોરઢાંક વિશાળ જગ્યામાં ચરશે" (યશાયાહ ૩૦:૨૩).

શાશ્વત જીવનની આશામાં વિશ્વાસને મજબૂત બનાવવા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના ચમત્કારો

“આમ તો, ઈસુએ બીજાં ઘણાં કામ કર્યાં હતાં. જો એના વિશે બધી માહિતી નોંધવામાં આવે, તો મને લાગે છે કે એટલાં બધાં પુસ્તકો લખાય કે આખી દુનિયામાં નહિ સમાય" (જ્હોન ૨૧:૨૫)

ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રેષિત પીટરની સાસુને સાજો કર્યો: "ઈસુ પીતરના ઘરે આવ્યા ત્યારે, તેની સાસુને તાવને લીધે પથારીમાં પડેલી જોઈ. એટલે, ઈસુએ તેના હાથને સ્પર્શ કર્યો અને તેનો તાવ ઊતરી ગયો અને તે ઊઠીને તેમની સેવા કરવા લાગી" (મેથ્યુ ૮:૧૪,૧૫).

ઈસુ ખ્રિસ્ત એક આંધળા માણસને સાજા કરે છે: "હવે, ઈસુ યરીખોની નજીક આવી પહોંચ્યા ત્યારે, એક આંધળો માણસ રસ્તાની બાજુમાં બેસીને ભીખ માંગતો હતો.  તેણે ટોળાનો પસાર થવાનો અવાજ સાંભળ્યો, એટલે તે પૂછવા લાગ્યો કે શું થઈ રહ્યું છે.  તેઓએ તેને જણાવ્યું: “નાઝરેથના ઈસુ પસાર થઈ રહ્યા છે!”  ત્યારે તે પોકારી ઊઠ્યો: “ઓ ઈસુ, દાઊદના દીકરા, મારા પર દયા કરો!”  અને જેઓ આગળ હતા તેઓ તેને ધમકાવવા લાગ્યા અને તેને ચૂપ રહેવા કહ્યું, પણ તે હજુ વધારે મોટા અવાજે પોકારતો રહ્યો: “ઓ દાઊદના દીકરા, મારા પર દયા કરો!”  પછી, ઈસુ ઊભા રહ્યા અને એ માણસને પોતાની પાસે લઈ આવવા આજ્ઞા કરી. તે પાસે આવ્યો ત્યારે, ઈસુએ તેને પૂછ્યું:  “તું શું ચાહે છે, હું તારા માટે શું કરું?” તેણે કહ્યું: “પ્રભુ, મને ફરીથી દેખતો કરો.”  તેથી, ઈસુએ તેને કહ્યું: “દેખતો થા; તારી શ્રદ્ધાએ તને સાજો કર્યો છે.”  અને તરત તે દેખતો થયો અને ઈશ્વરને મહિમા આપતો તેમની પાછળ ચાલવા લાગ્યો. આ જોઈને બધા લોકોએ પણ ઈશ્વરને મહિમા આપ્યો" (લુક ૧૮:૩૫-૪૩).

ઈસુ ખ્રિસ્ત એક રક્તપિત્તને સાજો કરે છે: "ત્યાં ઈસુ પાસે રક્તપિત્ત થયેલો એક માણસ પણ આવ્યો; તેમની આગળ ઘૂંટણે પડીને તે વિનંતી કરવા લાગ્યો: “જો તમે ચાહો તો મને શુદ્ધ કરી શકો છો.”  એ જોઈને ઈસુનું હૈયું કરુણાથી ભરાઈ આવ્યું અને તેમણે હાથ લંબાવી, તેને અડકીને કહ્યું: “હું ચાહું છું, તું શુદ્ધ થા.”  તરત જ, તેનો રક્તપિત્ત જતો રહ્યો અને તે શુદ્ધ થયો" (માર્ક ૧:૪૦-૪૨).

ઈસુ ખ્રિસ્તે એક લકવાગ્રસ્તને મટાડ્યો: "એ પછી યહુદીઓનો એક તહેવાર હતો અને ઈસુ યરૂશાલેમ ગયા. હવે, યરૂશાલેમમાં મેંઢાભાગળ પાસે પાંચ પરસાળવાળો એક કુંડ છે, જે હિબ્રૂ ભાષામાં બેથઝાથા કહેવાય છે. એ પરસાળોમાં બીમાર, આંધળા, લૂલા અને લકવો થયેલા ઘણા બધા લોકો હતા. ત્યાં એક માણસ હતો, જે ૩૮ વર્ષથી બીમાર હતો. ઈસુએ તેને જોયો. તેમને ખબર હતી કે તે ઘણા સમયથી બીમાર છે. એટલે, તેમણે તેને પૂછ્યું: “શું તું સાજો થવા ચાહે છે?” એ બીમાર માણસે તેમને જવાબ આપ્યો: “સાહેબ, જ્યારે પાણી હલાવવામાં આવે છે, ત્યારે મને કુંડમાં ઉતારવા માટે કોઈ હોતું નથી; અને હજુ હું કુંડમાં ઊતરવા જાઉં, એટલામાં બીજું કોઈ મારી આગળ ઊતરી જાય છે.” ઈસુએ તેને કહ્યું: “ઊભો થા! તારી પથારી ઉપાડીને ચાલ.” એ માણસ તરત જ સાજો થયો અને તેણે પોતાની પથારી ઉઠાવી અને ચાલવા લાગ્યો" (જ્હોન ૫:૧-૯).

ઈસુ ખ્રિસ્ત તોફાનને શાંત પાડે છે: "જ્યારે ઈસુ હોડીમાં બેઠા ત્યારે તેમના શિષ્યો પણ તેમની સાથે ગયા.  હવે જુઓ! સરોવરમાં એવું મોટું તોફાન થયું કે હોડી મોજાઓથી ઢંકાઈ જવા લાગી; પણ ઈસુ તો ઊંઘતા હતા.  તેઓ તેમની પાસે આવ્યા અને તેમને જગાડીને કહેવા લાગ્યા: “પ્રભુ, બચાવો, આપણે ડૂબવાની તૈયારીમાં છીએ!”  પણ તેમણે તેઓને કહ્યું: “તમે કેમ ગભરાઓ છો? તમારી શ્રદ્ધા કેમ ખૂટી ગઈ છે?” પછી, તેમણે ઊભા થઈને પવન અને સરોવરને ધમકાવ્યા અને એકદમ શાંતિ છવાઈ ગઈ.  એ જોઈને શિષ્યો છક થઈ ગયા અને કહ્યું: “આ તે કેવી વ્યક્તિ છે? પવન અને સરોવર પણ તેમનું કહેવું માને છે!”" (મેથ્યુ ૮:૨૩-૨૭). આ ચમત્કાર બતાવે છે કે પૃથ્વી પર હવે તોફાન કે પૂર નહીં આવે જે આપત્તિનું કારણ બનશે.

ઈસુ ખ્રિસ્તે વિધવાના પુત્રને સજીવન કર્યો: “એ પછી, તે તરત નાઈન નામના શહેરમાં ગયા; તેમના શિષ્યો અને ઘણા લોકો તેમની સાથે ચાલતા હતા.  શહેરના દરવાજા નજીક તે આવ્યા ત્યારે, જુઓ! ગુજરી ગયેલા એક માણસને લોકો લઈ જતા હતા, જે તેની માનો એકનો એક દીકરો હતો. તે વિધવા હતી. એ શહેરના ઘણા લોકો પણ તેની સાથે હતા.  પ્રભુની નજર તેના પર પડી ત્યારે, તેમનું હૈયું કરુણાથી ભરાઈ આવ્યું અને તેમણે તેને કહ્યું: “રડીશ નહિ.”  એમ કહીને તે નનામી પાસે આવીને એને અડક્યા અને નનામી ઊંચકનારાઓ ઊભા રહ્યા. પછી, તેમણે કહ્યું: “જુવાન, હું તને કહું છું, ઊભો થા!”  એટલે, મરણ પામેલો માણસ બેઠો થયો અને બોલવા લાગ્યો અને ઈસુએ તેને તેની માને સોંપ્યો.  હવે, બધા લોકો પર ભય છવાઈ ગયો અને તેઓ ઈશ્વરને મહિમા આપતા કહેવા લાગ્યા: “મોટો પ્રબોધક આપણી વચ્ચે ઊભો કરાયો છે” અને “ઈશ્વરે પોતાના લોકો તરફ ધ્યાન આપ્યું છે.”  તેમના વિશેના આ સમાચાર આખા યહુદિયા અને આસપાસના પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગયા” (લુક ૭:૧૧-૧૭).

ઈસુ ખ્રિસ્તે જૈરસની પુત્રીને સજીવન કર્યા: "તે હજુ બોલતા હતા એટલામાં સભાસ્થાનના પેલા અધિકારીના ઘરમાંથી એક માણસ આવીને કહેવા લાગ્યો: “તમારી દીકરી મરણ પામી છે; ગુરુજીને હવે તકલીફ ન આપશો.”  એ સાંભળીને ઈસુએ તેને જવાબ આપ્યો: “ગભરાઈશ નહિ, માત્ર શ્રદ્ધા રાખ અને તેને બચાવવામાં આવશે.”  તે ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે તેમણે પીતર, યોહાન, યાકૂબ અને છોકરીનાં માતાપિતા સિવાય બીજા કોઈને પોતાની સાથે અંદર આવવા દીધા નહિ.  પરંતુ, બધા લોકો તેના માટે રડતા અને શોકમાં છાતી કૂટતા હતા. તેથી, તેમણે કહ્યું: “રડવાનું બંધ કરો, કેમ કે તે મરી નથી ગઈ પણ ઊંઘે છે.”  એ સાંભળીને તેઓ મશ્કરી કરતા તેમના પર હસવા લાગ્યા, કારણ કે તેઓને ખબર હતી કે તે મરી ગઈ છે.  પણ, તેમણે તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને કહ્યું: “દીકરી, ઊભી થા!”  તે જીવતી થઈ અને તરત ઊભી થઈ; અને તેમણે તેને કંઈક ખાવાનું આપવાની આજ્ઞા કરી.  તેનાં માતાપિતાની ખુશીનો પાર ન રહ્યો, પણ ઈસુએ તેઓને આજ્ઞા કરી કે જે બન્યું એ કોઈને જણાવે નહિ" (લુક ૮:૪૯-૫૬).

ઈસુ ખ્રિસ્ત તેના મિત્ર લાજરસને સજીવન કરે છે, જે ચાર દિવસથી મરી ગયો હતો: "ઈસુ હજુ ગામમાં આવ્યા ન હતા, પણ માર્થા તેમને જ્યાં મળી હતી એ જ જગ્યાએ હતા.  જે યહુદીઓ મરિયમ સાથે ઘરમાં હતા અને તેને દિલાસો આપતા હતા, તેઓએ તેને ઝડપથી ઊભી થઈને બહાર જતા જોઈ; એટલે, તેઓ તેની પાછળ એમ વિચારીને ગયા કે તે રડવા માટે કબરે જાય છે.  જ્યાં ઈસુ હતા ત્યાં મરિયમ પહોંચી અને તેમને જોઈને તે તેમના પગ આગળ પડી અને કહ્યું: “પ્રભુ, જો તમે અહીં હોત, તો મારો ભાઈ મરણ પામ્યો ન હોત.”  જ્યારે ઈસુએ તેને રડતી જોઈ અને તેની સાથે આવેલા યહુદીઓને રડતા જોયા, ત્યારે તેમણે મનમાં* ઊંડો નિસાસો નાખ્યો અને તે બહુ દુઃખી થયા.  તેમણે પૂછ્યું: “તમે તેને ક્યાં મૂક્યો છે?” તેઓએ તેમને કહ્યું: “પ્રભુ, આવો અને જુઓ.”  ઈસુ રડી પડ્યા. એ જોઈને યહુદીઓ કહેવા લાગ્યા: “જુઓ, તેમને લાજરસ માટે કેટલી લાગણી હતી!” પરંતુ, તેઓમાંથી કેટલાકે કહ્યું: “જેમણે આંધળાને દેખતો કર્યો, તે શું આ માણસને મરતા અટકાવી શક્યા ન હોત?” પછી, ઈસુએ ફરીથી મનમાં નિસાસો નાખ્યો અને કબર પાસે આવ્યા. હકીકતમાં, એ ગુફા હતી અને એના પર પથ્થર મૂકેલો હતો. ઈસુએ કહ્યું: “પથ્થર ખસેડો.” ગુજરી ગયેલા માણસની બહેન માર્થાએ તેમને કહ્યું: “પ્રભુ, હવે તો તેની લાશ ગંધાતી હશે, કેમ કે તેના મરણને ચાર દિવસ થઈ ગયા છે.” ઈસુએ તેને કહ્યું: “શું મેં તને જણાવ્યું ન હતું કે તું શ્રદ્ધા રાખશે તો ઈશ્વરનો મહિમા જોશે?” તેથી, તેઓએ પથ્થર ખસેડ્યો. પછી, ઈસુએ આકાશ તરફ નજર ઉઠાવીને કહ્યું: “હે પિતા, હું તમારો આભાર માનું છું કે તમે મારું સાંભળ્યું છે. મને ખબર છે કે તમે હંમેશાં મારું સાંભળો છો; પણ, અહીં ઊભેલા ટોળાને લીધે મેં એમ કહ્યું, જેથી તેઓ ભરોસો કરે કે તમે મને મોકલ્યો છે.” એમ કહ્યા પછી, તે મોટેથી પોકારી ઊઠ્યા: “લાજરસ, બહાર આવ!” જે માણસ મરેલો હતો, તે બહાર આવ્યો; તેના હાથ-પગ પર કપડાં વીંટાળેલા હતા અને તેના ચહેરા પર કપડું વીંટાળેલું હતું. ઈસુએ તેઓને કહ્યું: “તેના બંધન છોડી નાખો અને તેને જવા દો”" (જ્હોન ૧૧:૩૦-૪૪).

ઈસુ ખ્રિસ્તે બીજા ઘણા ચમત્કારો કર્યા. તેઓ આપણને આપણા વિશ્વાસને મજબૂત કરવા, પોતાને પ્રોત્સાહિત કરવા અને પૃથ્વી પરના ઘણા આશીર્વાદોની કલ્પના કરવા સક્ષમ છે. પ્રેરિત યોહાનના લેખિત શબ્દો, પૃથ્વી પર શું થશે તેની ખાતરી તરીકે, ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા કરવામાં આવેલા ઘણા ચમત્કારોનો સારાંશ આપે છે: “આમ તો, ઈસુએ બીજાં ઘણાં કામ કર્યાં હતાં. જો એના વિશે બધી માહિતી નોંધવામાં આવે, તો મને લાગે છે કે એટલાં બધાં પુસ્તકો લખાય કે આખી દુનિયામાં નહિ સમાય" (જ્હોન ૨૧:૨૫).